Zmień język

Na podstawie zawiadomienia z dnia 22 listopada 2021 r. o zmianie numeru porządkowego nieruchomości, wydanego przez Urząd Gminy Zbiczno, w związku z podjętą przez Radę Gminy Zbiczno w dniu 29 września 2021 r. uchwałą nr XXXVI/257/2021 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zbiczno i części Żmijewka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 4768), a także na podstawie art. 47a oraz art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) oraz w związku z par. 6. ust. 9 i par. 9 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368),

Zarząd spółki ELETOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zawiadamia,

że w dniu 24 listopada 2021 r. podjął uchwałę nr 04/2021, na mocy której postanowił zmienić z dniem 24 listopada 2021 r. adres spółki z: POLSKA 87-305 ZBICZNO 43D (dotychczasowy adres spółki) na nowy: POLSKA 87-305 ZBICZNO POD SOSNO 28 (nowy adres spółki).

Zmiana została zgłoszona w dniu 24 listopada 2021 r. do Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla siedziby spółki.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: